Crypturellus noctivagus

Near Threatened Popular Name: Yellow-legged Tinamou